Thông tin tuyển dụng

Công nhân
Bù Đăng, Full-time
Tổ trưởng ra bao
Bù Đăng, Full-time
Thủ kho nguyên liệu
Bù Đăng, Full-time
Thủ kho thuốc
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Thủ kho thành phẩm
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Nhân viên xe xúc
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Tài xế xe nâng
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Nhân viên QC
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Vận hành ép viên
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time
Tổ trưởng phòng điều khiển
Bù Đăng, Bình Phước, Full-time