Những kiến thức thực tiễn

Để giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất trên trang trại chăn nuôi heo, Velcores nhận thấy nhu cầu cần liên tục cải tiến phương pháp tiếp cận và giải pháp thức ăn chăn nuôi của chúng tôi để phù hợp với từng người chăn nuôi và toàn bộ chuỗi chăn nuôi. Kinh nghiệm chăn nuôi heo trên trang trại toàn thế giới của chúng tôi được chuyển thành các giải pháp thực tiễn mang tính địa phương. Và kinh nghiệm ấy tăng lên mỗi ngày nhờ có các chương trình nghiên cứu chuyên sâu tại các trung tâm nghiên cứu & phát triển của De Heus.

Với mục tiêu đem lại những giải pháp kinh tế và kỹ thuật tốt nhất cho đàn heo nái, heo con và heo nuôi lấy thịt trên trang trại của bạn, chúng tôi lấy mục tiêu về sức khỏe vật nuôi và tính đồng nhất trong đàn vật nuôi của bạn, cũng như chất lượng của sản phẩm dưới góc độ của bạn làm xuất phát điểm của chúng tôi.

Các loại thức ăn