Thức ăn FeCo 555S cho heo Siêu nạc

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30kg đến 60kg