Thức ăn FeCo 555 cho heo siêu nạc

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 40kg đến xuẩt chuồng